انواع کامیون

 

 • کامیون اتاق‌دار: کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق ۱٫۵ متر باشد.

اتاق‌دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیون لبه‌دار: کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن ازکف اتاق ۸۰ سانتیمتر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیون تیغه‌دار: کامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه‌ای طولی به دونیمه مساوی تقسیم شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیونی کفی: کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیون سقف‌دار(مسقف): کامیونی که قسمت بارآن به صورت محفظه سرپوشیده ساخته شده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیون یخچال‌دار: کامیون سقف داری که قسمت بار آن دارای تجهیزات سردکننده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیون تانکر (باری مخزنی): کامیونی که قسمت بارآن به صورت مخزن بسته وبرای حمل انواع مایعات ساخته شده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیون بونکر: کامیونی که قسمت بارآن به صورت مخزن بسته وبرای حمل انواع جامدات شکل پذیر (فله) ساخته شده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیون مخلوط‌کن (میکسر): کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته ودارای دستگاه مخلوط کن باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کامیون کمپرسی: کامیون اتاق داری که تخلیه بار آن به وسیله دستگاه کمپرس انجام می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • کشنده: وسیله نقلیه ایست که یدک و یا نیمه یدک را به دنبال خود کشیده و به حرکت در می‌آورد.