تعرفه های بندری “صادرات و واردات”

به منظور محاسبه  تعرفه های بندری ، هزینه های حمل کالا به بنادر و هزینه های بارگیری در ایران ، توسط سازمان بنادر و دریانوردی هرساله یک کتابچه منتشر میشود که در آن نرخ و هزینه های مترتب بر کشتی و کالا را در بنادر شمالی و جنوبی کشور تعیین می کند. البته در برخی مناطق آزاد، جزایر و بنادر کوچک جهت ایجاد رونق تخفیف ها و طرح های تشویقی اعمال می شود.

 (تعرفه انبارداری بنادر جنوبی)

 (هزینه های محلی)

 (تعرفه حق توقف)

(هزینه های خدمات بندری و THC)

 

تعرفه های بندری  در واردات  :

       Import Terminal Handling charge ( Per container 20′ ):USD 177

        Import Terminal Handling charge ( Per container 40′ ):USD 266

        D/O Issuance Fee :IRR 2,800,000 + 9 % VAT  / Per BL

        Input Info in Customs system :IRR 500,000 + 9 % VAT  / Per BL

       Lift Off cntrs in depot :IRR 600,000 + 9 % VAT  / Per cntr

       TIP Fee :IRR 250,000  +  ۹ % VAT  /  Per cntr

      Port Storage : Will be differ

 

تعرفه های بندری  در صادرات: 

Terminal Handling Charges (Per Container 20′ ): USD 133

Terminal Handling Charges (Per Container 40′ ): USD 200

B/L or Telex Release Issuance Fee : USD 50 + 9% VAT

 

واردات